Uno

یک

Dos

دو

 Tres

سه

Cuatro

چهار

 Cinco

پنج

 Seis

شش

 Siete

هفت

 Ocho

هشت

Nueve

نه

Diez

ده

Once

یازده

Doce

دوازده

Trece

سیزده

Catorce

چهارده

Quince

پانزده

Dieciséis

شانزده

Diecisiete

هفده

Dieciocho

هجده

Diecinuev

نوزده

Viente

بیست

Veintiuno

بیست و یک

Veintidós

بیست و دو

Veintitrés

بیست و سه

Veinticuatro

بیست و چهار

Veinticinco

بیست و پنج

Veintiséis

بیست و شش

Veintisiete

بیست و هفت

Veintiocho

بیست و هشت

Veintinueve

بیست و نه

Trienta

سی

trienta y uno

سی و یک

trienta y dos

سی و دو

trienta y tres

سی و سه

trienta y cuatro

سی و چهار

treinta y cinco

سی و پنج

treinta y seis

سی و شش

treinta y siete

سی و هفت

treinta y ocho

سی و هشت

treinta y nueve

سی و نه

Cuarenta

چهل

cuarenta y uno

چهل و یک

cuarenta y dos

چهل و دو

cuarenta y tres

چهل و سه

cuarenta y cuatro

چهل و چهار

Cuarenta y cinco

چهل و پنج

cuarenta y seis

چهل و شش

cuarenta y siete

چهل و هفت

cuarenta y ocho

چهل و هشت

cuarenta y nueve

چهل و نه

Cincuenta

پنجاه

cincuenta y uno

پنجاه و یک

cincuenta y dos

پنجاه و دو

cincuenta y tres

پنجاه و سه

cincuenta y cuatro

پنجاه و چهار

cincuenta y cinco

پنجاه و پنج

cincuenta y seis

پنجاه و شش

cincuenta y siete

پنجاه و هفت

cincuenta y ocho

پنجاه و هشت

cincuenta y nueve

پنجاه و نه

Sesenta

شصت

Setenta

هفتاد

Ochenta

هشتاد

Noventa

نود

Ciento

صد

 ciento diez

صد و ده

ciento noventa y nueve

صد و نود و نه

ciento uno

صد و یک

ciento veintinueve

صد و بیست و نه

ciento noventa y cinco

صد و نود و پنج

 Doscientos

دویست

 doscientos uno

دویست و یک

doscientos dos

دویست و دو

doscientos veinte

دویست و بیست

doscientos veintiuno

دویست و بیست و یک

 doscientos veinticinco

دویست و بیست و پنج

doscientos treinta y ocho

دویست و سی و هشت

 Trescientos

سیصد

 Cuatrocientos

چهارصد

 Quinientos

پانصد

 Seiscientos

شانصد

 Setecientos

هفتصد

Ochocientos

هشتصد

Novecientos

نهصد

Mil

هزار

Dos mil

دو هزار

Tres mil

سه هزار

Cuatro mil

چهار هزار

Cinco mil

پنج هزار

Seis mil

شش هزار

Siete mil

هفت هزار

Ocho mil

هشت هزار

Nueve mil

نه هزار

Diez mil

ده هزار

mil uno

هزار و یک

mil quinientos

هزار و پانصد

mil seiscientos ochenta y seis

هزار و ششصد و هشتاد و شش

dos mil uno

دو هزار و یک

veinte mil

بیست هزار

treinta y tres mil

سی و سه هزار

cien mil

صد هزار

cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y dos

چهارصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و هشتاد و دو

un millón

یک میلیون

 tres millones

سه میلیون

seis millones cuatrocientos noventa y dos mil

شش میلیون و چهارصد و نود و دو هزار

ocho millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos treinta y dos

هشت میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار و نهصد و سی و دو

سوالات رایج

در ادامه نظر شما را به تعدادی از سوالات رایج در این باره جلب می‌کنیم.

چگونه اسپانیایی را به سادگی به شکل خودآموز یاد بگیرید؟

 • روزانه یک ساعت را به انجام تمرین‌های گرامر از یک کتاب درسی اختصاص دهید.
 • ابتدا متن را بخوانید سپس زیر کلمات جدید خط بکشید و به جستجوی کلمات جدید بپردازید و دوباره آن کلمات را مرور کنید.
 • فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی اسپانیایی را با زیرنویس تماشا کنید.
 • به زبان اسپانیایی رادیو گوش دهید.
 • به کشورهای اسپانیایی زبان سفر کنید.
 • وقت خود را در محیط‌هایی سپری کنید که در آن‌ها به زبان اسپانیایی صحبت می‌شود.

چرا باید زبان اسپانیایی را فرا بگیریم؟

 • اسپانیایی یک زبان بین‌المللی است.
 • فرصت‌های شغلی و تحصیلی بسیاری در اسپانیا وجود دارد.
 • یادگیری و صحبت به زبان اسپانیایی بسیار آسان است.
 • زبان اسپانیایی می‌تواند به شما کمک کند تا چیزهای جدیدی در مورد خودتان کشف کنید.
 • زبان اسپانیایی به شما امکان آشنایی با فرهنگ‌های دیگر را می‌دهد.

یادگیری زبان اسپانیایی چقدر طول می‌کشد؟

اگر به تازگی یادگیری زبان اسپانیایی را شروع کرده‌اید و مبتدی هستید، به طور متوسط باید 1 ساعت را در روز صرف تمرین زبان اسپانیایی کنید، به این شکل در طول 8 تا 12 ماه به تسلط نسبی روی این زبان خواهید رسید.

یعنی برای مسلط شدن بر زبان اسپانیایی حدودا به 250 – 350 ساعت زمان نیاز دارید.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...