صفر

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

십일

یازده

십이

دوازده

십이

سیزده

십사

چهارده

십오

پانزده

십육

شانزده

십칠

هفده

십팔

هجده

십구

نوزده

이십

بیست

이십일

بیست و یک

이십이

بیست و دو

 이십삼

بیست و سه

스물 넷

بیست و چهار

이십오

بیست و پنج

이십 육

بیست و شش

스물 일곱

بیست و هفت

스물 여덟

بیست و هشت

스물 아홉

بیست و نه

삼십

سی

사십

چهل

오십

پنجاه

육십

شصت

칠십

هفتاد

팔십

هشتاد

구십

نود

صد

이백

دویست

삼백

سیصد

사백

چهارصد

오백

پانصد

육백

ششصد

칠백

هفتصد

팔백

هشتصد

구백

نهصد

 천

هزار

دوهزار

 만

ده هزار

십만

صد هزار

백만

یک میلیون

천만

ده میلیون

صد میلیون

십억

یک بیلیون

سوالات رایج

در ادامه نظر شما را به تعدادی از سوالات رایج در این باره جلب می‌کنیم.

چه چیزهایی در مورد اعداد کره ای باید بدانید؟

اولین چیزی که باید درباره  کره بدانیم این است که در کره دو سیستم شماره‌گذاری جداگانه وجود دارد. این دو سیستم شماره‌گذاری عبارتند از: سیستم شماره‌گذاری کره جنوبی (SKN) و سیستم شماره‌گذاری کره شمالی (NKN). این دو روش واحدهای شمارش یا بخش‌های سازنده زبان کره‌ای هستند. در زبان کره‌ای برای شمارش هر چیزی یک سیستم منحصر به فرد وجود دارد.

آیا بین کره ای فاصله ای بین اعداد وجود دارد؟

توجه داشته باشید که هنگام نوشتن اعداد کره‌ای، فاصله‌ای بین عدد و کلمه شمارشی وجود ندارد. هنگامی که عدد کره‌ای به عنوان یک کلمه مستقل به کار رفته است، بین کلمه عدد و شمارنده فاصله داریم.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 نظر, میانگین: 5,00 از 5)
Loading...