صفر

صفر

واحد

یک

اثنان

دو

ثلاثه

سه

أربعه

چهار

خمسه

پنج

ستّه

شش

سبعه

هفت

ثامنیه

هشت

تعسه

نه

عشره

ده

إحدى عشر

یازده

إثنا عشر

دوازده

ثلاثه عشر

سیزده

أربعه عشر

چهارده

خمسه عشر

پانزده

سته عشر

شانزده

سبعه عشر

هفده

ثمانیه عشر

هجده

تسعه عشر

نوزده

عشرون

بیست

واحد و عشرون

بیست و یک

إثنان وعشرون

بیست و دو

ثلاثون

سی

أربعون

چهل

خمسون

پنجاه

ستون

شصت

سبعون

هفتاد

ثمانون

هشتاد

تسعون

نود

مائه

صد

مائتان

دویست

ثلاثمائة

سیصد

أربعمائة

چهارصد

خمسمائة

پانصد

ستمائة

ششصد

سبعمائة

هفتصد

ثمانمائة

هشتصد

تسعمائة

نهصد

ألف

هزار

مائه ألف

صد هزار

ملیون

یک میلیون

اعداد ترتیبی به عربی

الاول

اولی

الثانی

دومی

الثالث

سومی

الرابع

چهارمی

الخامس

پنجمی

السادس

ششمی

السابع

هفتمی

الثامن

هشتمی

التاسع

نهمی

العاشر

دهمی

الحادی عشر

یازدهمی

الثانی عشر

دوازدهمی

الثالث عشر

سیزدهمی

سوالات رایج

در ادامه نظر شما را به تعدادی از سوالات رایج در این باره جلب می‌کنیم.

اعداد در زبان عربی چگونه نوشته می شوند؟

در انگلیسی اعداد و کلمات از چپ به راست نوشته می‌شوند، در حالی که در عربی از راست به چپ نوشته می‌شوند.

اعداد عربی مونث هستند یا مذکر؟

برای اعداد 3-10 ، باید از اسم‌های جمع استفاده کنید، برای تعیین جنسیت عدد باید به کلمات قبل

آن توجه کنید. اگر کلمه مونث بود، از عدد مونث برای وصف آن استفاده می‌کنیم. و اگر مذکر بود نیز از اعداد مذکر استفاده می‌کنیم.

چرا اعداد عربی مهم هستند؟

این سیستم در اروپای غربی از طریق آثار مفسران اسلامی که آثار آنها به لاتین ترجمه شده بود، شناخته شد. اعداد هندو و عربی، ضرب و تقسیم را بسیار تسهیل می‌کرد و به پیشرفت علوم کمک بسیاری کرد.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...