Zéro

صفر

Un

یک

Deux

دو

Trois

سه

Quatre

چهار

Cinq

پنج

Six

شش

Sept

هفت

Huit

هشت

Neuf

نه

Dix

ده

Onze

یازده

Douze

دوازده

Treize

سیزده

Quatorze

چهارده

Quinze

پانزده

Seize

شانزده

Dix-sept

هفده

Dix-huit

هجده

Dix-neuf

نوزده

Vingt

بیست

Vingt et un

بیست و یک

Vingt-deux

بیست و دو

Vingt-trois

بیست و سه

Vingt-quatre

بیست و چهار

Vingt-cinq

بیست و پنج

Vingt-six

بیست و شش

Vingt-sept

بیست و هفت

Vingt-huit

بیست و هشت

Vingt-neuf

بیست و نه

Trente

سی

Trente et un

سی و یک

Trente-deux

سی و دو

Trente-trois

سی و سه

Trente-quatre

سی و چهار

Trente-cinq

سی و پنج

Trente-six

سی و شش

Trente-sept

سی و هفت

Trente-huit

سی و هشت

Trente-neuf

سی و نه

Quarante

چهل

Quarante et un

چهل و یک

Quarante-deux

چهل و دو

Quarante-trois

چهل و سه

Quarante-quatre

چهل و چهار

Quarante-cinq

چهل و پنج

Quarante-six

چهل و شش

Quarante-sept

چهل و هفت

Quarante-huit

چهل و هشت

Quarante-neuf

چهل و نه

Cinquante

پنجاه

Cinquante et un

پنجاه و یک

Cinquante-deux

پنجاه و دو

Cinquante-trois

پنجاه و سه

Cinquante-quatre

پنجاه و چهار

Cinquante-cinq

پنجاه و پنج

Cinquante-six

پنجاه و شش

Cinquante-sept

پنجاه و هفت

Cinquante-huit

پنجاه و هشت

Cinquante-neuf

پنجاه و نه

Soixante

شصت

Soixante et un

شصت و یک

Soixante-deux

شصت و دو

Soixante-trois

شصت و سه

Soixante-quatre

شصت و چهار

Soixante-cinq

شصت و پنج

Soixante-six

شصت و شش

Soixante-sept

شصت و هفت

Soixante-huit

شصت و هشت

Soixante-neuf

شصت و نه

Soixante-dix

هفتاد

Soixante-et-onze

هفتاد و یک

Soixante-douze

هفتاد و دو

Soixante-treize

هفتاد و سه

Soixante-quatorze

هفتاد و چهار

Soixante-quinze

هفتاد و پنج

Soixante-seize

هفتاد و شش

Soixante-dix-sept

هفتاد و هفت

Soixante-dix-huit

هفتاد و هشت

Soixante-dix-neuf

هفتاد و نه

Quatre-vingt

هشتاد

Quatre-vingt-un

هشتاد و یک

Quatre-vingt-deux

هشتاد و دو

Quatre-vingt-trois

هشتاد و سه

Quatre-vingt-quatre

هشتاد و چهار

Quatre-vingt-cinq

هشتاد و پنج

Quatre-vingt-six

هشتاد و شش

Quatre-vingt-sept

هشتاد و هفت

Quatre-vingt-huit

هشتاد و هشت

Quatre-vingt-neuf

هشتاد و نه

Quatre-vingt-dix

نود

Quatre-vingt-onze

نود و یک

Quatre-vingt-douze

نود و دو

Quatre-vingt-treize

نود و سه

Quatre-vingt-quatorze

نود و چهار

Quatre-vingt-quinze

نود و پنج

Quatre-vingt-seize

نود و شش

Quatre-vingt-dix-sept

نود و هفت

Quatre-vingt-dix-huit

نود و هشت

Quatre-vingt-dix-neuf

نود و نه

Cent

صد

Deux cents

دویست

Trois cents

سیصد

Quatre cents

چهارصد

Cinq cents

پانصد

Six cents

ششصد

Sept cents

هفصد

Huit cents

هشتصد

Neuf cents

نهصد

Mille

هزار

Un million

یک میلیون

Deux millions

دو میلیون

Un milliard

یک میلیارد

Un billion

یک تریلیون

Un billiard

یک کوآدریلیون

Premier

اولین

Seconde

دومین

Troisième

سومین

Quatrième

چهارمین

Cinquième

پنجمین

Sixième

ششمین

Septième

هفتمین

Huitième

هشتمین

Neuvième

نهمین

Dizième

دهمین

Onzième

یازدهمین

Douzième

دوازدهمین

Treizième

سیزدهمین

Quatorzième

چهاردمین

Quinzième

پانزدهمین

Seizième

شانزدهمین

Dix-septième

هفدهمین

Dix-huirième

هجدهمین

Dix-neuvième

نوزدهمین

Vingtième

بیستمین

Vingt et unième

بیست و یکمین

Vingt-deuxième

بیست و دومین

Trente-troisième

سی و سومین

Quarante-quatrième

چهل و چهارمین

Cinquantièm

پنجاهمین

Soixantième

شصتمین

Soixante et onzième

هفتاد و یکمین

Quatre-vingt-deuxième

هشتاد و دومین

Quatre-vingt-dizième

نودمین

Centième

صدمین

سوالات رايج

در اين بخش به سوالات رايج كاربران پاسخ مي‌دهيم.

آیا فرانسه زبان خوبی برای یادگیری است؟

در ابتدا باید بگوییم که یادگیری زبان فرانسه لذت یادگیری یک زبان زیبا، غنی و خوش‌آهنگ است که اغلب زبان عشق نامیده می‌شود. فرانسوی همچنین یک زبان تحلیلی است که به اندیشه ساختار می‌بخشد و تفکر انتقادی را توسعه می‌دهد که مهارت ارزشمندی برای بحث و گفتگو است.

آیا فرانسوی یک زبان در حال انقراض است؟

خیر زبان فرانسوی در حال انقراض نیست بلکه به‌دلیل افزایش جمعیت فرانسوی زبانان، در حال رشد است. علاوه بر زبان آلمانی، فرانسوی یکی از مهم‌ترین زبان‌های بومی در اتحادیه اروپا است.

آیا زبان فرانسه در حال از دست دادن محبوبیت خود است؟

زبان فرانسه در دهه‌های اخیر به‌عنوان زبان بین‌المللی دادگاه‌های سلطنتی و دیپلماسی شناخته شده است اما در این گزارش آمده است که سیاست‌های صحیح در آموزش و صنعت می‌توانند تا سال 2050 تعداد فرانسوی زبانان را از 230 میلیون نفر به 770 میلیون نفر برسانند.

آیا فرانسه یک زبان لاتین است؟

خود زبان فرانسوی ریشه در لاتین دارد. بنابراین بله، فرانسه یک کشور لاتین است. اما از نظر جغرافیایی پلی بین اروپای شمالی و جنوبی است و تحت تاثیر سایر فرهنگ‌های اروپایی قرار گرفته است.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...