لینگوتاک


ناره سیمونیان

مدرس اسپانیایی

مهارت ها: عمومی
جدید
0 کلاس
0 زبان‌آموزدرباره من


سوابق کاری
Tir 99 تا Mordaad 00
سخن سرایان
مترجم همزمان
Dey 97 تا Dey 97
شرکت رعد
مترجم
Tir 97 تا Shahrivar 00
ایران تایپیست


مدارک
مدرک بین المللی b2 از سروانتس اسپانیا

کلاس آزمایشی
۳۰,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۸۰,۰۰۰ تومان

برنامه زمانی

.
00 - 04
04 - 08
08 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
ش
ی
د
س
چ
پ
ج

بر اساس ساعت محلی شما (+03:30)