لینگوتاک


مریم افشار

مدرس انگلیسی

مهارت ها: عمومی، مکالمه، کسب و کار، کودکان

۴.۴

12 کلاس
12 زبان‌آموزدرباره من

عمومی . مکالمه . کسب و کار . کودک

سوابق کاری
سوپروایزر
Ordibehesht 94 تا Esfand 94
موسسه فاطیما
مدرس زبان انگلیسی
Ordibehesht 94 تا Ordibehesht 99
جهاد دانشگاهی قزوین، موسسه پرورش، موسسه فاطیما، مهد و مدرسه زبان انگلیسی دهکده دانش


تحصیلات
کارشناس آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه بین المللی امام خمینیکلاس آزمایشی
۳۵,۰۰۰ تومان

شروع قیمت از ساعتی
۴۰,۰۰۰ تومان