Uno

یک

due

دو

tre

سه

quatro

چهار

cinque

پنج

sei

شش

sette

هفت

otto

هشت

nove

نه

dieci

ده

undici

یازده

dodici

دوازده

tredici

سیزده

quattordici

چهارده

quindici

پانزده

sedici

شانزده

diciasette

هفده

diciotto

هجده

dicianove

نوزده

venti

بیست

ventuno

بیست و یک

ventidue

بیست و دو

Ventitre

بیست و سه

ventiquatro

بیست و چهار

venticinque

بیست و پنج

ventisei

بیست وشش

Ventisette

بیست و هفت

Ventotto

بیست و هشت

ventinove

بیست و نه

trenta

سی

trentuno

سی و یک

trentadue

سی و دو

trentatre

سی و سه

trentotto

سی و هشت

trentanove

سی و نه

quaranta

چهل

quarantuno

چهل و یک

quarantadue

چهل و دو

quarantatre

چهل و سه

quarantotto

چهل و هشت

quarantanove

چهل و نه

cinquanta

پنجاه

cinquantuno

پنجاه و یک

cinquntadue

پنجاه و دو

cinquantotto

پنجاه و هشت

cinquantanove

پنجاه و نه

sessanta

شصت

sessantuno

شصت و یک

sessantadue

شصت و دو

sessantotto

شصت و هشت

sessantanove

شصت و نه

settanta

هفتاد

settantuno

هفتاد و یک

settantadue

هفتاد و دو

settantotto

هفتاد و هشت

settantanove

هفتاد و نه

ottanta

هشتاد

ottantuno

هشتاد و یک

ottantadue

هشتاد و دو

ottantotto

هشتاد و هشت

ottantanove

هشتاد و نه

novan

نود

novantuno

نود و یک

novantadue

نود و دو

novantatre

نود و سه

novantadue

نود و چهار

novantotto

نود و هشت

novantanove

نود و نه

cento

صد

centuno

صد و یک

cento novantanove

صد و نود و نه

duecento

دویست

duecento cinquantuno

دویست و پنجاه و یک

trecento

سیصد

trecento uno

سیصد و یک

quatrocento

چهارصد

mille

هزار

mille cinquecento sessantotto

هزار و پانصد و شصت و هشت

duemilla

دوهزار

tremilla

سه هزار

millione

یک میلیون

duemillioni

دو میلیون

سوالات رایج

در ادامه به تعدادی از سوالات رایج کاربران در این باره پاسخ می‌دهیم.

آیا عدد 13 در ایتالیا عدد نحسی است؟

در بسیاری از فرهنگ‌ها عدد 13 به عنوان نمادی از بدشانسی و عددی منحوس شناخته می‌شود. اما در ایتالیا عدد 13 به عنوان عددی که با خود شانس می‌آورد تلقی می‌شود.

همچنین مردم این کشور اعتقاد دارند که عدد 13 با الهه باروری مرتبط است که سیکل‌های ماهیانه خانم‌ها را کنترل می‌کند.

آیا اعداد ایتالیایی در گرامر مونث در نظر گرفته می‌شوند؟

اعداد در ایتالیایی جنسیت ندارند چون یک اسم را توصیف می‌کنند. اما اگر عدد برای بیان ساعت یا تاریخ استفاده شود، از ضمیر il که حرف تعریف اسامی مذکر است استفاده می‌شود.

چگونه به ایتالیایی از یک تا ده بشمریم؟

Uno

یک

Due

دو

Tre

سه

Quattro

چهار

Cinque

پنج

Sei

شش

Sette

هفت

Otto

هشت

Nove

نه

Dieci

ده

چگونه ایتالیایی ها حساب می شوند؟

در زبان ایتالیایی مثل زبان انگلیسی، اعداد از 0 تا 16 منحصر به فرد هستند اما اعداد پس از آن‌‌ها از یک قاعده مشخص پیروی می‌کنند.


یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده است)
Loading...